Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HOOGERS SALONINTERIEURS (kvk 05060846) Gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Zwolle onder nummer 2575.

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID

1.1

In deze voorwaarden wordt Hoogers Saloninterieurs aangeduid als opdrachtnemer. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever.

1.2

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes afkomstig van de opdrachtnemer, ongeacht of de opdracht door middel van inschrijving op aanbesteding of op een andere manier is verkregen.

1.3

De door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtnemer zijn aanvaard.

ARTIKEL 2 DE AANBIEDING

2.1

Alle aanbiedingen en prijsopgaven van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij een termijn is opgenomen voor aanvaarding. In dat geval vervalt de aanbieding na deze termijn.

2.2

Opdrachtnemer kan niet aan haar aanbieding worden gehouden, als die aanbieding, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3

De in een aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders is vermeld.

2.4

De in een aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief kosten, waaronder reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.

2.5

Als aanvaarding van de aanbieding afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod, dan is opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De opdracht komt alleen volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand als opdrachtnemer dat aangeeft.

2.6

Een samengestelde prijsopgaaf verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een deel van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

ARTIKEL 3 Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

3.1

Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, merkrecht, tekening of modelrecht en auteursrecht- op de resultaten uit de opdracht komen toe aan de opdrachtnemer. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend de opdrachtnemer daartoe bevoegd, tenzij anders overeengekomen.

 

3.2

Partijen kunnen overeenkomen dat de in het eerste lid bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk aan de opdrachtgever worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt worden altijd schriftelijk vastgelegd.

 

3.3

De opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om zijn/haar naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht -op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze- te (laten) vermelden of verwijderen. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtnemer het resultaat zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.

 

3.4

Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door de opdrachtnemer tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, rapporten, begrotingen, ramingen, bestekken, werktekeningen, illustraties, foto's, prototypes, maquettes, mallen, prototypes, (deel)producten, films, (audio en video) presentaties, broncodes en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.) eigendom van de opdrachtnemer, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

 

3.5

Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch de opdrachtnemer jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, tenzij anders overeengekomen.

ARTIKEL 4 Levertijd / uitvoeringsperiode

4.1

De door opdrachtnemer opgegeven levertijd en/of uitvoeringsperiode is nimmer een fatale termijn, tenzij zulks uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.2

De levertijd en /of uitvoeringsperiode gaat in nadat de overeenkomst tot stand is gekomen en alle voor de uitvoering daarvan noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van opdrachtnemer en voor zoveel toepasselijk een door opdrachtnemer verzochte vooruitbetaling is verricht.

4.3

Slechts indien de levertijd uitdrukkelijk schriftelijk als bindend is overeengekomen, is de opdrachtgever gerechtigd schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst te vorderen indien opdrachtnemer niet binnen de overeengekomen termijn de opdracht heeft voltooid, echter niet dan nadat de opdrachtgever bij aangetekende brief aan opdrachtnemer nog een, gezien de omstandigheden, redelijke termijn heeft gegund om alsnog de overeengekomen verplichtingen na te komen. Eventuele in deze nadere termijn optredende prijsverhogingen zullen aan de opdrachtgever niet worden doorberekend. De in dit lid genoemde schadevergoedingsplicht wordt beperkt tot een maximale som van een kwart procent van de totale aanneemsom over elke werkdag waarmee de levertijd wordt overschreden, tot een maximum van 5% van de aanneemsom.

4.4.

De opdrachtgever is verplicht de door afnemer ter aflevering aangeboden zaken in ontvangst te nemen. Indien de opdrachtgever weigert de aangeboden zaken in ontvangst te nemen zullen deze zaken voor diens rekening en risico worden opgeslagen. De opslagkosten koken ten laste van de opdrachtgever. De opdrachtnemer is in dat geval niet gehouden tot verzekering van de te leveren zaken over te gaan.

4.5

Indien de opdrachtgever achterstallig is met het betalen van enige termijnbetaling, is opdrachtnemer gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan en de eerste oplevering uit te stellen totdat alle vervallen termijnen door de opdrachtgever zijn betaald.

ARTIKEL 5 Eigendomsvoorbehoud

5.1

Alle door opdrachtnemer geleverde zaken, zoals ook ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en (elektronische) bestanden, blijven eigendom van opdrachtnemer totdat opdrachtgever al zijn verplichtingen is nagekomen.

5.2

Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op een andere manier te bezwaren.

 

 

 

5.3

Leggen derden beslag op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of willen zij daarop rechten vestigen of doen gelden, dan moet opdrachtgever opdrachtnemer daarvan direct op de hoogte stellen.

5.4

Wil opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten uitoefenen, dan geeft opdrachtgever onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan opdrachtnemer — of door deze aan te wijzen derden- om alle locaties waar de eigendommen van opdrachtnemer zich bevinden te betreden om deze zaken terug te nemen.

 

ARTIKEL 6 Oplevering

6.1

Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop opdrachtnemer dit de opdrachtgever schriftelijk/ mondeling heeft meegedeeld, dan wel na verloop van 8 dagen nadat opdrachtnemer schriftelijk aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk voltooid is, en de opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn af te nemen, of dat de opdrachtgever het uitgevoerde werk in gebruik heeft genomen. Kleine gebreken zullen door opdrachtnemer zo spoedig mogelijk worden hersteld en kunnen geen reden tot onthouding van goedkeuring door de opdrachtgever zijn. Behoudens het herstel van de hiervoor genoemde kleine gebreken, is opdrachtnemer slechts gehouden tot zo spoedig mogelijk herstel van de gebreken, die hem binnen 14 dagen na de oplevering schriftelijk ter kennis zijn gebracht. De aan deze werkzaamheden verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de oorzaak aan opdrachtnemer valt toe te rekenen. Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt, welke opdrachtnemer niet kan worden aangerekend, zoals meerwerk, onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar, of andere bijzondere omstandigheden, zoals in het artikel 8 'Overmacht' genoemd.

ARTIKEL 7 Reclames

7.1

Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij hierover niet binnen acht dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij opdrachtnemer heeft geklaagd.

7.2

Opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld ingediende gebreken te controleren. Indien de gebreken naar het oordeel van opdrachtnemer juist zijn, zal opdrachtnemer zorgdragen dat de opgetreden gebreken worden verholpen.

ARTIKEL 8 Overmacht

8.1

Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten als hij door overmacht tijdelijk is verhinderd zijn contractuele verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen.

8.2

Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandigheid dat leveranciers, onderaannemers van opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde transporteurs niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen of materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.

8.3

Indien er sprake is van overmacht en (gedeeltelijke)nakomingdoor opdrachtnemer blijvend onmogelijk is of wordt, zijn beide partijen gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden voor dat deel van de overeenkomst dat nog niet is nagekomen.

8.4

Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van de opschorting of de beëindiging in de zin van dit artikel geleden of te lijden schade.

ARTIKEL 9 Betaling

9.1

Opdrachtnemer heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de opdrachtgever te verlangen.

9.2

Indien partijen betaling na ontvangst van een factuur zijn overeengekomen, moet betaling binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen.

9.3

Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de opdrachtgever aan de opdrachtnemer met ingang van het verstrijken van die termijn een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.

 

 

9.4

Indien na aanmaning door de opdrachtnemer betaling alsnog uitblijft, heeft de opdrachtnemer bovendien het recht aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

9.5

De in het vorige lid bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen maximaal 15% van het te incasseren bedrag, met een minimum van € 40,00.

9.6

Bij uitblijven van volledige betaling door de opdrachtgever heeft de 00pdrachtnemer het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten totdat de opdrachtgever alsnog heeft betaald.

9.7

Opdrachtgever mag de vorderingen van de opdrachtnemer niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op de opdrachtnemer heeft.

ARTIKEL 10 Beperking van de aansprakelijkheid

10.1

De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade veroorzaakt door gebreken van de geleverde zaken en/of diensten is beperkt tot het netto factuurbedrag van de geleverde zaken en/of diensten.

10.2

Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder schade van derden of winstderving.

10.3

Opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor schade die verband houdt met door de opdrachtgever voorgeschreven constructies of materialen of door de opdrachtgever of in zijn opdracht door derden geleverde zaken of aandeel in het werk.

ARTIKELI 11 Toepasselijk recht/bevoegde rechter

11.1

Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

11.2

Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter, neemt de bevoegde rechter van de rechtbank Overijssel kennis, tenzij opdrachtnemer er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever te onderwerpen.

 

© 2021 - 2023 Hoogers Webshop | sitemap | rss